Avtal och Allmänna villkor

Gäller från 2024-03-25

1. Allmänt

Nedanstående villkor tillämpas för alla spelare på Players.

2. Medlemskap hos Players

2.1 Medlemskap hos Players kan tecknas av myndiga personer som:

 • Inte har en utestående skuld i förbindelse med tidigare medlemskap hos Players.
 • Inte tidigare har utestängts från en eller flera Players-anläggningar.
 • Inte har betett sig klandervärt i anslutning till tidigare medlemskap i Players.

2.2 Personer som inte är myndiga kan ingå medlemskap hos PLAYERS under förutsättning att en vårdnadshavare ingår avtalet. Vårdnadshavaren blir juridiskt ansvarig för medlemskapet och hålls ansvarig för alla betalningar i samband med medlemskapet.

2.3 Medlemskapet gäller från och med det startdatum som det tecknas.

2.4 Medlemskapet hos Players är ett bundet avtal på 12 månader från det datum det tecknas.

 • Medlemskapet förlängs automatiskt efter 12 månader om det inte har sagts upp.
 • 31 dagar innan avtalet förlängs får medlemmen en påminnelse om att avtalet förlängs om det inte sägs upp.
 • Sista datum för uppsägning av avtalet är 1 dag före medlemskapets utgångsdatum.
 • Medlemskapet kan avslutas när Medlemmen önskar, men löper som minimum bindningstiden ut.

2.5 Förskottsbetalda medlemskap återbetalas inte.

2.6 Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas eller användas av andra än Medlemmen.

2.7 Players gällande medlemskap, koncept och tilläggstjänster vid varje tillfälle med tillhörande beskrivningar och priser framgår på vår webbsida.

2.8 Kameraövervakning genomförs på Players anläggning.

3 Medlemskap hos Players

3.1 Medlemmen ska delbetala medlemskapet månadsvis. Samma sak gäller för vårdnadshavare eller andra som i Medlemsavtalet har påtagit sig juridiskt ansvar för medlemskapet.

3.2 Den månatliga betalningen förfaller månadsvis löpande vid den avtalade tidpunkten. Medlemmen ansvarar för att se till att medlemsavgiften betalas till förfallodagen.

3.3. Medlemmen ansvarar själv för att uppge nödvändiga och korrekta uppgifter. Medlemmen måste alltid se till att avgiften kan dras före förfallodagen.

3.4 Om Medlemmen inte betalar före förfallodagen, oberoende av betalningsmetod, utfärdas en varning med nytt förfallodatum.

 • Vid försenad betalning kan Players kräva ersättning för omkostnader och räntor enligt inkassolagen, räntelagen och annan gällande lagstiftning.
 • Vid utebliven betalning kan Players stänga av spelaren från spel på Players anläggningar.
 • Om Medlemmen inte har uppfyllt ett betalningskrav och mottar betalningspåminnelse, inkassovarning eller inkassokrav från en extern inkasserare, ska betalningsinformation på fakturan från den externa inkasseraren användas vid betalning.
4 Medlemmens ansvar

4.1 Medlemmen är skyldig att:

 • Bekanta sig med och följa Players för tillfället gällande säkerhets- och trivselregler (generella) och övriga regler/riktlinjer som finns på vår webbsida och på informationstavlor i lokalen.
 • Uppdatera Sweetspot vid ändring av kontakt- eller betalningsuppgifter, däribland ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer och andra relevanta uppgifter.

4.2 Medlemmen har tillgång till Players genom att genomföra bokningar via sitt personliga konto i Sweetspot. Medlemmen får inte ge andra fysiska eller juridiska personer tillgång genom att dela inloggningsinformation och liknande.

5 Medlemmens ansvar

5.1 I samband med medlemskapet kommer PLAYERS att behandla personuppgifter om Medlemmen.

5.2 Allmän information från PLAYERS om medlemskapet kommer i första hand att skickas till den e-postadress eller postadress som Medlemmen har uppgett.

6. ÅNGERRÄTT VID KÖP AV MEDLEMSSKAP

6.1 Medlemmen har rätt att säga upp avtalet (ångerrätt) genom att meddela Players inom två (2) veckor efter ingåendet av avtalet, enligt reglerna om ångerrätt. Medlemmen kan använda ångerfristen genom att meddela detta via e-post till info@playersindoor.se.

6.2 Eventuell betalning återbetalas vid användning av ångerrätten. Medlemmen måste kunna bevisa att ångerfristen har utövats enligt gällande lagstiftning vid varje given tidpunkt.

6.3 Players har rätt att göra ändringar i medlemsavgifter, övriga avgifter och villkor.

 • Vid ändring av medlemsavgifter förbehåller sig Players rätten till årlig prisjustering av löpande avtal enligt konsumentprisindex utan föregående varning.
 • Vid övriga prisändringar ger PLAYERS minst en (1) månads förvarning via e-post. Prisändringen träder i kraft en (1) månad efter att förvarningen skickades, räknat från första månadsskiftet.

6.4 Players förbehåller sig rätten att överföra Medlemsavtal till ett annat företag, och att överföra eventuella automatiska betalningstjänster som kan ha ingåtts i förbindelse därmed. Vid sådana ändringar ger PLAYERS minst en (1) månads förvarning via e-post/SMS. Ändringen träder i kraft en (1) månad efter att förvarningen skickades, räknat från första månadsskiftet.

6.5 Players förbehåller sig rätten att företa ändringar av villkoren som inte anknyter till punkt 7.6.1 och 7.6.2, eller faller under punkt 7.6.4, utan föregående varning.

6.6 Players har rätt att spärra medlemskapet under en viss tid eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan, om Medlemmen väsentligt bryter mot medlemsvillkoren. Som väsentliga brott mot villkoren anses bland annat:

 • Utebliven betalning av månatlig medlemsavgift och andra avgifter, trots inkassovarsel eller annan form av påminnelse.
 • Brott mot Medlemmens skyldigheter enligt kapitel 4 som inte är oväsentligt, däribland att Medlemmen underlåter att följa en skriftlig eller muntlig varning från Players.
7 PERSONSKADOR, FÖRVARING OCH ANSVAR VID STÖLD

7.1 Medlemmen spelar alltid under eget ansvar. Players ansvarar inte för personskador som Medlemmen kan ådra sig i anslutning till vistelse/utövande av aktivitet på en Players-anläggning.

7.2 Vid förvaring av personliga tillhörigheter hos Players kan inte Players hållas ansvariga för eventuell förlust av sådana tillhörigheter.

 • Medlemmen är skyldig att hämta kvarglömda tillhörigheter inom två veckor. Players kan inte hållas ansvariga för eventuell förlust av sådana tillhörigheter, inte heller under den nämnda perioden.

7.3 Players ansvarar inte för stöld eller förlust på annat sätt av Medlemmens personliga tillhörigheter som Medlemmen tar med sig till en PLAYERS-anläggning.

8 ANSVARSBEGRÄNSNING, LAGVAL, TVIST OCH LAGA DOMSTOL

8.1 Players ansvarar inte för förhinder eller begränsningar som minskar Players träningserbjudande till Medlemmen, när förhållandet ligger utanför Players kontroll och Players inte kunde förutse eller motverka följderna av förhållandet (Force majeure).

8.2 Medlemsavtalet är underställt svensk lag.

8.3 Tvister mellan Medlemmen och Players ska försökas lösas i godo. Om det inte leder till en lösning kan Medlemmen ta ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden, förutsatt att nämnden kan pröva tvisten. Var och en av parterna har ändå rätt att ta tvisten till de ordinarie domstolarna.

Om oss

Hitta hit

Vi finns på Västberga Gårdsväg 35, högst upp i cylindergaraget på tredje våningen. Parkeringsplatser finns direkt utanför entrén.

Playersindoor i Sverige AB
Västberga gårdsväg 35
126 30 Hägersten
info@playersindoor.se
072-1419770